कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

व्यवस्थापन

Homeमहाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व त्याखालील नियम १९६७ मधील तरतूदीनुसार बाजार समितीचा कारभार निवडून आलेले संचालक मंडळ, त्यांचेमधील सभापती, उपसभापती, सदस्य व बाजार समितीचा सचिव अशा संचालक मंडळाकडून केला जातो, परंतु दि १/९/२०२० पासून श्री. मधुकांत विनायकराव गरड हे प्रशासक म्हणून कार्यरत आहेत.